Privacyverklaring

Privacyverklaring

Uw tevredenheid staat voor ons centraal. Daarom verwerken we uw persoonsgegevens. Alleen zo kunnen we onze diensten of informatie optimaal afstemmen op uw behoeften. Respect voor uw privacy staat daarbij boven alles. Dat is ons engagement.

Energiehuis Limburg verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van klanten, coöperanten, bestuurders, opdrachtgevers, partners en netwerkcontacten.

We vragen deze gegevens zelf op aan de betrokkene of krijgen de gegevens – uiteraard in overeenstemming met de toepasselijke wet op de privacy en databescherming – aangeleverd door overheden, partners of netwerkcontacten.

In onderstaande Privacyverklaring lichten we toe hoe we met deze gegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens?

In het kader van onze activiteit als Energiehuis verzamelen en verwerken we volgende persoonsgegevens van onze klanten:

 • identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email, rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken zoals geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Socio-demografische gegevens zoals uw gezinstoestand, burgerlijke staat, …
 • Gegevens met betrekking tot het beroep zoals statuut, werkgever
 • Gegevens over het inkomen, de uitgaven en het vermogen
 • Gegevens over verzekeringen en waarborgen
 • Financiële gegevens, rekeningnummers en transactiegegevens m.b.t. de betaling van een krediet
 • Gegevens met betrekking tot de woning zoals ligging, type, waarde, technische kenmerken, energieverbruik
 • Gegevens over de overeenkomsten met leveranciers van energie, installateurs en aannemers, netbeheerders

De persoonsgegevens die we verzamelen van onze coöperanten, bestuurders, opdrachtgevers, partners en netwerkcontacten of de vertegenwoordigers daarvan blijven beperkt tot

 • identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email, rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken zoals geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, beroep

 

Energiehuis Limburg verwerkt geen gevoelige gegevens zoals gegevens over ras of etnische afkomst; politieke opvattingen; godsdienst of levensovertuiging; lidmaatschap van een vakbond; genetische of biometrische gegevens met oog op unieke identificatie; gezondheid; seksuele leven of strafrechtelijk verleden.

Bescherming van uw privacy – wettelijke basis

We gaan met nauwgezette zorg om met persoonsgegevens. Daarbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De persoonsgegevens worden door Energiehuis Limburg verwerkt op basis van artikel 6.1. uit de AVG:

 1. Actieve toestemming van de betrokkene voor een of meer specifieke doeleinden
 2. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 3. c) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 4. f) Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Energiehuis Limburg in het kader van haar dienstverlening.

Waarom vragen en verwerken we persoonsgegevens?

De persoonsgegevens van klanten (begunstigden van onze dienstverlening) worden gevraagd en verwerkt om:

 • te voldoen aan de wettelijke voorschriften die inherent zijn aan de uitvoering van onze dienstverlening als Energiehuis
 • ervoor te zorgen dat onze klanten kunnen genieten van de dienstverlening van Energiehuis Limburg conform de voorwaarden in de voorgestelde of afgesloten overeenkomst
 • onze klanten op de hoogte te brengen van ons bestaand en nieuw aanbod in het kader van onze dienstverlening. Daartoe kunnen we de nodige persoonsgegevens gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven, jaarverslagen, uitnodigingen en om de klanten via andere communicatie kanalen te bereiken mits toestemming.

De persoonsgegevens van coöperanten, bestuurders, opdrachtgevers, partners en netwerkcontacten worden gevraagd en verwerkt om:

 • te voldoen aan de wettelijke voorschriften die inherent zijn aan de uitvoering van onze dienstverlening en het beheer van de organisatie
 • onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, in samenwerking met directe partners en ruimere netwerkcontacten conform de eisen van opdrachtgevers, op basis van een overeenkomst en in het kader van ons gerechtvaardigd belang
 • ze op de hoogte te brengen van ons bestaand en nieuw aanbod in het kader van onze dienstverlening. Daartoe kunnen we de nodige persoonsgegevens gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven, jaarverslagen, uitnodigingen en om de klanten via andere communicatie kanalen te bereiken mits toestemming.

Hoe zorgen we ervoor dat uw gegevens veilig blijven?

Energiehuis Limburg – in de hoedanigheid van Verwerker - besteedt de verwerking van de persoonsgegevens uit aan 3 subverwerkers:

Stebo vzw, CV Onesto Woonpunt en Dubolimburg vzw.

De Verwerker en de Subverwerker sluiten een Verwerkingsovereenkomst af waarin dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd worden als die welke opgenomen zijn in de Verwerkingsovereenkomst tussen de Steden –en gemeenten als Verwerkingsverantwoordelijke en het Energiehuis Limburg als Verwerker.

Met deze verwerkers worden er aldus bindende afspraken gemaakt met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens. Meer bepaald zal elke verwerker daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen nemen. De computers die persoonsgegevens bevatten of er toegang toe geven zullen voorzien zijn van een recent besturingssysteem waarbij ook de updates (oa tegen veiligheidslekken) gevolgd worden. Toepassingen en data op de computers zijn enkel toegankelijk na aanmelding met gebruikersnaam en paswoord. Alle toestellen zijn voorzien van recente en up-to-date antivirussoftware. De netwerken worden beveiligd door een firewall. De serversystemen staan in een beschermende omgeving. Er worden dagelijks back-ups genomen.

Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getest en bijgestuurd indien nodig.

1 gezamenlijke Data Protection Officer als Single Point of Contact (SPOC)

Omwille van de transparantie met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens en om met betrokkenen op een snelle en eenvoudige manier te kunnen communiceren over alles aangaande hun persoonsgegevens, opteert het Energiehuis Limburg om 1 SPOC aan te stellen.

Deze contactpersoon fungeert als Data Protection Officer (DPO) voor het Energiehuis Limburg en haar partners en tevens Subverwerkers.

    Uitwisselen van gegevens

Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Energiehuis Limburg zal uw persoonsgegevens nooit verkopen.

Om onze wettelijke verplichtingen na te komen kunnen we bepaalde persoonsgegevens delen met de in de wet opgelegde partijen. Zonder volledig te kunnen zijn, vermelden we:

 • de Nationale Bank van België als verantwoordelijke voor de Centrale voor Krediet aan Particulieren;
 • het Vlaamse Gewest, en meer bepaald het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, dat Energiehuis Limburg heeft erkend als energiehuis voor het toekennen van de Vlaamse energielening en het aanbieden van diensten;
 • OCMW’s die overeenkomstig het Energiebesluit van 19 november 2010 verplicht advies moeten verstrekken over het toekennen van energieleningen aan kredietnemers uit de doelgroep;

Voor operationele redenen en om onze diensten te kunnen aanbieden is het soms noodzakelijk dat we een beroep doen op zorgvuldig gekozen instanties en organisaties (“derden”) en daarmee persoonsgegevens delen. De gegevens die worden gedeeld blijven beperkt tot wat noodzakelijk is om de beschreven doeleinden te realiseren. Ze kunnen maar worden gebruikt binnen de strikte grenzen van hun contractuele opdracht en op voorwaarde dat deze derden ook op een veilige en wettelijk correcte manier met uw gegevens omgaan.

Het gaat, zonder volledig te zijn, om volgende partijen.

 • Uw gemeentebestuur in Limburg, daar waar we een woonenergieloket aanbieden, waaraan wij uw vraag zullen bezorgen indien u informatie en ondersteuning bij de aanvraag van energiepremies wenst.
 • Uw gemeentebestuur in Limburg indien zij tussenkomt in de rentelast van de energieleningen en er zo voor zorgt dat deze leningen renteloos aangeboden kunnen worden.
 • Het provinciebestuur Limburg, Vzw Dubolimburg, met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, GreenVille -Centrum Zuid 1111, en Stebo vzw, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Windekestraat 1, die er dankzij een overeengekomen financiële ondersteuning voor zorgen dat Energiehuis Limburg op een voordelige manier renovatieadvies kan verstrekken.
 • Triodos Bank NV, met maatschappelijke zetel te NL-3704EC Zeist-Nederland, Nieuweroordweg 1 en met administratieve zetel te 1000 Brussel, Hoogstraat 139/3, die gedeeltelijk de kredietactiviteiten van Energiehuis Limburg financiert, met maatschappelijke zetel te Graaf van Loonstraat 15 bus 1, 3580 Beringen en in dat kader rechten verwerkt op toegekende energieleningen.

We delen persoonsgegevens ook met derden indien u ons hier de toestemming voor geeft.  Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Geen geautomatiseerde verwerking

Hoewel uw gegevens mogelijk automatisch verwerkt worden, zullen ze steeds ook door vertegenwoordigers van de verwerker persoonlijk behandeld worden vooraleer er een besluit over wordt genomen.

Bewaarperiode

Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, bewaard of zolang als wettelijk vereist.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Energiehuis Limburg vrijwaart onderstaande rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U heeft steeds inzagerecht in uw persoonsgegevens
 • U kan ons vragen gegevens te wijzigen of aan te vullen
 • U kan bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers
 • U heeft het recht om een kopie van uw persoonsgegevens aan ons te vragen die we aan u of – in opdracht van u – aan een andere partij bezorgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm
 • U heeft het recht op ‘vergetelheid’ dat wil zeggen dat u ons kan vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:
  • Energiehuis Limburg heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld of verwerkt
  • De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. Er geldt een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken
  • De organisatie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig, bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking
 • Als de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken, zijn we wettelijk verplicht om de gegevens te wissen

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan horen wij die graag.

U kan ons daarvoor eenvoudig bereiken via onderstaande contactgegevens.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel. Dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming in België.

Wijziging privacy statement

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen blijven we steeds in beweging.

Energiehuis Limburg kan dan ook deze privacy verklaring wijzigen. We brengen u hiervan uiteraard op de hoogte via onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 06/10/2022

Oudere versies van onze privacy verklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons gerust een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Contactgegevens

Heeft u een specifieke vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door Energiehuis Limburg, heeft u een klacht of wenst u bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij stellen het op prijs dat u dan contact met ons opneemt.

De contactpersoon, in de hoedanigheid van Data Protection Officer van het Energiehuis Limburg, is David Govaert. U kan hem contacteren via mail privacy@energiehuislimburg.be of telefonisch op 011 42 24 10

Deze privacy verklaring is onderschreven door het Energiehuis Limburg en haar coöpererende partners.

“We ondersteunen met veel enthousiasme elke Limburger die een vraag heeft rond energie!”

 

Energiehuis Limburg

CV met Sociaal Oogmerk

Maatschappelijke zetel te 3580 Beringen, Graaf van Loonstraat 15/2

KBO nummer 0807 760 273

Gedelegeerd Bestuurder Hans Vermeulen